ముగించు
శ్రీ. చంద్రశేకర్రావు గారు
గౌరవనీయమైన ముఖ్యమంత్రి , తెలంగాణ రాష్ట్రం చంద్రశేఖర్ రావు గారు
జిల్లా మేజిస్ట్రేట్
గౌరవనీయమైన కలెక్టర్ గారు, నల్లగొండ జిల్లా గౌరవ్ ఉప్పల్